Sitemap ^ RSS

Постійна комісія районної ради з питань промисловості та підприємництва

 

Протокол від 06.04.2016
Завантажити
Протокол від 22.12.2015
Завантажити

 

СКЛАД ТА ПЕРЕЛІК ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

Голова комісії Заступник голови комісії Секретар комісії

 

 

 

Філімонюк Андрій Миколайович

Криницький Василь Федорович

Устимук Ірина Михайлівна 

Члени комісії

 

 

 

Боярчук Сергій Сергійович

Довженко Роман Анатолійович

Гвізда Володимир Олексійович

Остренко Тарас Юрійович
Слєсар Віталій Анатолійович

 

Постійна комісія з питань промисловості та підприємництва:


- за дорученням районної ради розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, інвестиційних програм, програм розвитку бізнесу у районі, здійснює контроль за їх виконанням, заслуховує звіти голови райдержадміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації про виконання зазначених програм;
- вивчає та розглядає питання, пов’язані з розвитком промислового сектору, будівництва, експлуатації житла та об’єктів соціальної сфери, житлово-комунального господарства, у сфері водо - і теплопостачання та ін. ;
- аналізує стан виконання завдань щодо розвитку транспорту і зв’язку, електропостачання, громадського харчування та побутового обслуговування;
- аналізує стан використання капіталовкладень у вищеназвані галузі господарства району;
- надає рекомендації щодо згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селища, міста району і прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад, сіл, селища, міста району, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;
- вносить до районної ради пропозиції з питань ефективного використання районної комунальної власності;
- вивчає та розглядає на засіданнях комісії стан запро¬вадження, затвердження в установленому, згідно з існуючим зако¬нодавством, порядку правил торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування населення, готує висновки щодо забезпечення контролю за їх дотриманням.

ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ
1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
3. Постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отриму¬вати від керівників органів, підприємств, установ, організації та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
5. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'яз¬ковому розгляду органами, підприємствами, установами, організа¬ціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
1. Організація роботи постійних комісій районної ради покладається на голову комісії.
2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.
3. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
5. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з поважних причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
У цьому випадку рішення постійної комісії, прийняті на засіданні, підписуються, відповідно, заступником голови або секре¬тарем комісії. Протоколи засідання комісії підписуються заступником голови та секретарем комісії.
6. Постійна комісія для вивчення питань, підготовки рішень районної ради може створювати підвідомчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів.
Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть за іні¬ціативою комісій, а також за дорученням районної ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно.
Рішення, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій, а у випадках, заступниками голів комісій.
7. Постійні комісії здійснюють свою роботу відповідно до планів роботи районної ради та комісій.

 

 

file-link