Sitemap ^ RSS

Постійна комісія районної ради з питань розвитку села та агропромислового виробництва

 

Протокол від 22.02.2016
Завантажити
Протокол від 22.12.2015
Завантажити

 

СКЛАД ТА ПЕРЕЛІК ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

Голова комісії Заступник голови комісії Секретар комісії

 

 

 

Малиновський Богдан Іванович
Трофимук Іван Васильович

Шлапа Світлана Василівна 

Члени комісії

 

 

 

Прокопук Світлана Василівна

Романюк Анатолій Петрович

 

Постійна комісія районної ради з питань розвитку села та сільськогосподарського виробництва:


- вивчає та розглядає питання, пов’язані з виконанням прийнятих державних та регіональних, прийняттям місцевих програм розвитку сільського господарства, переробних підприємств;
- заслуховує на своїх засіданнях питання, пов’язані з діяльністю агропромислового комплексу району ;
- вносить рекомендації з питань, пов’язаних із проведенням в районі земельної реформи, створення умов рівноправного розвит¬ку суб’єктів сільськогосподарського виробництва на селі;
- вивчає та розглядає питання охорони навколишнього при¬родного середовища, раціонального використання і відтворення при¬родних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;
- вносить пропозиції районній раді з питань ефективного використання і охорони землі, надр, поверхневих вод, лісів та іншої рослинності, тваринного світу;
- вивчає та розглядає питання, пов’язані з виконанням прийнятих державних та регіональних програм агропромислового розвитку.

ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ
1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
3. Постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отриму¬вати від керівників органів, підприємств, установ, організації та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
5. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'яз¬ковому розгляду органами, підприємствами, установами, організа¬ціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
1. Організація роботи постійних комісій районної ради покладається на голову комісії.
2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.
3. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
5. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з поважних причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
У цьому випадку рішення постійної комісії, прийняті на засіданні, підписуються, відповідно, заступником голови або секре¬тарем комісії. Протоколи засідання комісії підписуються заступником голови та секретарем комісії.
6. Постійна комісія для вивчення питань, підготовки рішень районної ради може створювати підвідомчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів.
Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть за іні¬ціативою комісій, а також за дорученням районної ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно.
Рішення, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій, а у випадках, заступниками голів комісій.
7. Постійні комісії здійснюють свою роботу відповідно до планів роботи районної ради та комісій.

 

 

 

file-link