Sitemap ^ RSS

Постійна комісія районної ради з питань освіти, соціального захисту населення, охорони здоров'я, культури, спорту, гуманітарної політики та європейської інтеграції

 

Протокол від 02.11.2016
Завантажити
Протокол від 22.09.2016
Завантажити
Протокол від 16.08.2016
Завантажити
Протокол від 30.05.2016
Завантажити
Протокол від 11.04.2016
Завантажити
Протокол від 09.03.2016
Завантажити
Протокол від 16.02.2016
Завантажити
Протокол від 18.12.2015
Завантажити

 

СКЛАД ТА ПЕРЕЛІК ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

Голова комісії Заступник голови комісії Секретар комісії

 

 

 

Дудко Оксана Олександрівна

Маляс Дмитро Дмитрович
Фініковський Юрій Миколайович
Члени комісії

 

 

 

Багнюк Валентин Дмитрович
Згоранець Олександр Георгійович

Устимук Іван Іванович

Федонюк Іван Вікторович

 

Постійна комісія з питань освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я, культури та спорту, гуманітарної політики та європейської інтеграції :


- вивчає та розглядає питання, пов’язані зі станом матеріаль¬но-побутового забезпечення та потребами соціально незахищених верств населення;
- вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією в районі державної політики пенсійного забезпечення, адресної до¬помоги малозабезпеченим громадянам у сфері поліпшення становища сім’ї, жінок, дітей, демографічної ситуації;
- вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики у галузі охорони здоров’я;
- готує за дорученням районної ради або її голови, заступ¬ника рекомендації щодо надання кваліфікованої медичної допомоги населенню району, розвитку і вдосконаленню мережі лікувальних закладів усіх форм власності;
- готує висновки та рекомендації щодо розроблених програм, пов’язаних із здоров’ям людини, охороною материнства і дитинства, вносить на розгляд районної ради та контролює виконання рішень ради з даних питань;
- вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики в галузі освіти, охорони здоров’я дітей і організації оздоровчих заходів, захистом прав та інтересів неповно¬літніх, які виховуються в сім’ях опікунів, школі-інтернаті.
- вивчає та розглядає питання, пов’язані з виконанням прийнятих державних та регіональних програм розвитку освіти, духовності, фізичної культури та спорту;
- вивчає та розглядає питання щодо всебічного розвитку молоді та дітей, їх виховання на засадах гуманізму;
- готує висновки та рекомендації щодо проектів програм, пов’язаних з духовним розвитком молоді, її освітою, розвитком фізичної культури та спорту, вносить на розгляд районної ради та контролює виконання рішень ради з даних питань;
- аналізує стан розвитку духовності, свободи совісті, культури та спорту у районі, вносить відповідні рекомендації на розгляд ради.
- активізує співпрацю установ району, громадських організацій із адміністративно-територіальними одиницями, установами, органами влади інших країн.

ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ
1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
3. Постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отриму¬вати від керівників органів, підприємств, установ, організації та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
5. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'яз¬ковому розгляду органами, підприємствами, установами, організа¬ціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
1. Організація роботи постійних комісій районної ради покладається на голову комісії.
2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.
3. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
5. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з поважних причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
У цьому випадку рішення постійної комісії, прийняті на засіданні, підписуються, відповідно, заступником голови або секре¬тарем комісії. Протоколи засідання комісії підписуються заступником голови та секретарем комісії.
6. Постійна комісія для вивчення питань, підготовки рішень районної ради може створювати підвідомчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів.
Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть за іні¬ціативою комісій, а також за дорученням районної ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно.
Рішення, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій, а у випадках, заступниками голів комісій.
7. Постійні комісії здійснюють свою роботу відповідно до планів роботи районної ради та комісій.

 

 

 

file-link