Sitemap ^ RSS

Постійна комісія районної ради з питань законності і правопорядку, дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики

 

Протокол №10 від 18.04.2016р.
Завантажити
Протокол №9 від 12.04.2016р.
Завантажити
Протокол №8 від 06.04.2016р.
Завантажити
Протокол №7 від 30.03.2016р.
Завантажити
Протокол №6 від 26.03.2016р.
Завантажити
Протокол №5 від 22.03.2016р.
Завантажити
Протокол №4 від 22.02.2016р.
Завантажити
Протокол №3 від 29.01.2016р.
Завантажити
Протокол №2 від 17.12.2015р.
Завантажити
Протокол №1 від 10.12.2015р.
Завантажити

 

СКЛАД ТА ПЕРЕЛІК ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

Голова комісії Заступник голови комісії Секретар комісії

 

 

 

Марчук Олексій Володимирович

Троць Микола Васильович

Дігтярук Іван Ростиславович-

Члени комісії

 

 

 

Торба Ігор Олександрович

Бортнік Анатолій Іванович

 

 

Постійна комісія з питань законності, правопорядку,
дотримання прав людини, депутатської діяльності та етики:


- аналізує стан злочинності у районі, його адміністра¬тивно-територіальних одиниць, порушення законодавства про боротьбу із злочинністю, роботу правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю і на основі цього вносить відповідні рекомендації на розгляд районної ради;
- розглядає питання порушень прав людини та її захисту шляхом внесення рекомендацій постійної комісії до відповідних органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій та їх посадових осіб;
- бере участь в організаційних заходах спільно з предс¬тавниками правоохоронних органів, інших зацікавлених організа¬цій щодо підвищення ефективності роботи по боротьбі зі злочинністю та профілактиці правопорушень, дотримання прав людини, забезпе¬чення громадського порядку;
- за дорученням районної ради або її голови чи заступника розглядає питання, пов’язані з депутатською діяльністю та дотри¬манням депутатами норм етики і моралі, а в разі необхідності - го¬тує та подає свої рекомендації щодо роботи депутата у раді, ви¬конання ним рішень ради та її органів на розгляд районної ради;
- готує висновки і обґрунтування пропозицій щодо питань, пов’язаних з відкликанням депутата виборцями, достроковим припиненням його повноважень у встановленому законом порядку;
- вивчає та розглядає проекти регуляторних актів згідно чинного законодавства.

ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ
1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
3. Постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отриму¬вати від керівників органів, підприємств, установ, організації та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
5. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'яз¬ковому розгляду органами, підприємствами, установами, організа¬ціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
1. Організація роботи постійних комісій районної ради покладається на голову комісії.
2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.
3. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
5. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з поважних причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
У цьому випадку рішення постійної комісії, прийняті на засіданні, підписуються, відповідно, заступником голови або секре¬тарем комісії. Протоколи засідання комісії підписуються заступником голови та секретарем комісії.
6. Постійна комісія для вивчення питань, підготовки рішень районної ради може створювати підвідомчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів.
Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть за іні¬ціативою комісій, а також за дорученням районної ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно.
Рішення, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій, а у випадках, заступниками голів комісій.
7. Постійні комісії здійснюють свою роботу відповідно до планів роботи районної ради та комісій.

 

file-link