Sitemap ^ RSS

Комісія з питань планування бюджету і фінансів районної ради

 

СКЛАД ТА ПЕРЕЛІК ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

Голова комісії Заступник голови комісії Секретар комісії

 

 

 

Пархомук Микола Петрович

Сущик
Віктор Степанович

Богдан
Олена Василівна

Члени комісії

 

 

 

Дзядук
 Олександр
 Григорович

Бондаренко
 Олександр
Володимирович       

Стрільчук
 Василь
Іванович

 

 

Лещук
 Любов
 Миколаївна   

Зламанюк
 Михайло
 Миколайович

Стельмащук
 Ростислав
 Васильович

 
Солом’янюк
 Володимир
 Євтихійович
Фурманюк Валерій Олексійович
 

ПЕРЕЛІК ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

- за дорученням районної ради або за власною ініціати­вою попередньо розглядає проекти районного бюджету, програм соціально-економічного і культурного розвитку району. Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями і співдоповідями з даних питань;
- здійснює контроль за виконанням районного бюджету, програм соціально-економічного і культурного розвитку. Проводить роботу по пошуку внутрішньогосподарських резервів і додат­кових доходів до районного бюджету;
-вносить до районної ради пропозиції з питань розвитку
районної комунальної власності;
- бере участь у проведенні експертиз програм соціально-економічного і культурного розвитку адміністративно-територіальних громад, у розгляді інших питань, пов’язаних з плануванням, бюджетно-фінансовою діяльністю ради;
- співпрацює з управліннями фінансів, економіки, іншими управліннями і відділами райдержадміністрації щодо розгляду проектів районного бюджету, програм соціально-економічного і культурного розвитку, здійснення контролю за їх виконанням, інших питань бюджетної діяльності ради

ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

1. Постійні комісії за дорученням районної ради або за власною ініціативою розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питан­ня про стан та розвиток відповідних галузей, господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд районної ради, розробляють проекти рішень районної ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях з доповідями і співдоповідями.
2. Постійні комісії за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних районній раді органів, а також з питань, віднесених до відання районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради та здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради.
3. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отриму­вати від керівників органів, підприємств, установ, організації та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'яз­ковому розгляду органами, підприємствами, установами, організа­ціями, посадовими особами, яким зони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. Організація роботи постійних комісій районної ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.
2. Засідання комісії скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, як половина від загального складу комісії.
3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії.
4. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
У цьому випадку висновки і рекомендації постійної комісії, прийняті на засіданні, підписуються заступником голови або секре­тарем комісії. Протоколи засідання комісії підписуються заступником голови та секретарем комісії.
5. Постійна комісія для вивчення питань, розробки рішень районної ради може створювати підвідомчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть за іні­ціативою комісій, а також за дорученням районної ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних комісій, а у випадках, передбачених пунктом 4 розділу 1 цього Положення - заступниками голів комісій.
6. Постійні комісії здійснюють свою роботу відповідно до планів роботи районної ради та комісій.

 

file-link