Sitemap ^ RSS

Постійна комісія районної ради з питань законності і правопорядку, дотримання прав людини

 

СКЛАД ТА ПЕРЕЛІК ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

Голова комісії Заступник голови комісії Секретар комісії

 

 

 

Торба Ігор Олександрович

Климович Тетяна Дмитрівна

-

Члени комісії

 

 

 

Вашерук Лідія Миколаївна

Гурко Володимир Степанович

Нащоцький Ярослав Євгенович

 
Сокольвяк Захар Захарович
Гаврилюк Святослав Євгенович  

ПЕРЕЛІК ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

- аналізує стан злочинності у районі, його адміністра­тивно-територіальних одиниць, порушення законодавства про боротьбу із злочинністю, роботу правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю і на основі цього вносить відповідні рекомендації на розгляд районної ради;
- розглядає питання порушень прав людини та її захисту шляхом внесення рекомендацій постійної комісії до відповідних органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій та їх посадових осіб;
- бере участь в організаційних заходах спільно з предс­тавниками правоохоронних органів, інших зацікавлених організа­цій щодо підвищення ефективності роботи по боротьбі зі злочинністю та профілактиці правопорушень, дотримання прав людини, забезпе­чення громадського порядку;
- за дорученням районної ради або її голови, заступника - розглядає питання, пов’язані з депутатською діяльністю та дотри­манням депутатами норм етики і моралі, а в разі необхідності - го­тує та подає свої рекомендації щодо роботи депутата у раді, ви­конання ним рішень ради та її органів на розгляд районної ради;
- готує висновки і обґрунтування пропозицій щодо питань, пов’язаних з відкликанням депутата виборцями, достроковим припиненням його повноважень у встановленому законом порядку;
- вивчає та розглядає проекти регуляторних актів згідно чинного законодавства.

ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

1. Постійні комісії за дорученням районної ради або за власною ініціативою розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питан­ня про стан та розвиток відповідних галузей, господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд районної ради, розробляють проекти рішень районної ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях з доповідями і співдоповідями.
2. Постійні комісії за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних районній раді органів, а також з питань, віднесених до відання районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради та здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради.
3. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отриму­вати від керівників органів, підприємств, установ, організації та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'яз­ковому розгляду органами, підприємствами, установами, організа­ціями, посадовими особами, яким зони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. Організація роботи постійних комісій районної ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.
2. Засідання комісії скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, як половина від загального складу комісії.
3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії.
4. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
У цьому випадку висновки і рекомендації постійної комісії, прийняті на засіданні, підписуються заступником голови або секре­тарем комісії. Протоколи засідання комісії підписуються заступником голови та секретарем комісії.
5. Постійна комісія для вивчення питань, розробки рішень районної ради може створювати підвідомчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть за іні­ціативою комісій, а також за дорученням районної ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних комісій, а у випадках, передбачених пунктом 4 розділу 1 цього Положення - заступниками голів комісій.
6. Постійні комісії здійснюють свою роботу відповідно до планів роботи районної ради та комісій.

 

file-link